Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Szanowni Państwo, w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją wchodząc w zakładkę "polityka prywatności"

pływanie

Regulamin uczestnictwa

Dodano .

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"PROGRAM NAUKI PŁYWANIA"

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PROGRAM NAUKI PŁYWANIA”, nazywanym w dalszej części regulaminu „Programem”.
2. Koordynatorem Programu jest Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie.
3. Program realizowany jest przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Miasta Chełm oraz samorządów gmin.
4. Program realizowany będzie w skali roku kalendarzowego z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
5. Program umożliwia 1 uczestnikowi udział w minimum 20 godzinach zajęć nauki pływania.
6. Cel Programu:
a. oswojenie uczestników z przebywaniem w wodzie;
b. wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk;
c. nabycie podstawowych umiejętności pływackich;
d. profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa;
e. podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczestników;
f. zachęcenie uczestników do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
7. Adresatami Programu są uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) z terenu Miasta Chełm, powiatu chełmskiego, powiatu krasnostawskiego. Liczba uczestników Programu jest ograniczona.
8. Miejsce realizacji Programu:
- Chełmski Park Wodny ul. Lubelska 133
- Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
9. Ogólny nadzór nad realizacją Programu oraz rozstrzygnięciem spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Programie
1. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych.
2. Dokumentami niezbędnymi do uczestnictwa w Programie są:
a) wypełniona deklaracja uczestnictwa (załącznik Nr 1);
b) oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Programie (załącznik Nr 2);
§ 3
Zasady uczestnictwa w Programie
1. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Dopuszczalna jest nieobecność na 30% zajęć.
3. Opuszczenie większej niż 30% liczby zajęć bez zasadnego usprawiedliwienia skutkować będzie skreśleniem osoby z listy uczestników Programu.
4. Na zajęciach sprawdzana będzie przez instruktora obecność i odnotowywana w dzienniku zajęć.
5. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia jest informacja przekazana instruktorowi.
6. Wyjazdy uczestników na basen odbywać się będą zgodnie z ustalonymi harmonogramami dla poszczególnych placówek, z wyznaczonego miejsca zbiórki.

§ 4
Zasady monitoringu uczestników Programu

Uczestnik Programu zobowiązuje się do systematycznego uczestniczenia w zajęciach oraz udziału w sprawdzianie nabytych umiejętności, który będzie przeprowadzony na koniec każdej edycji projektu.

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu.
2. Regulamin dostępny jest w sekretariatach placówek oraz w biurze Chełmskiego TKKF i na stronie internetowej chtkkf.nstrefa.pl
3. Regulamin wyjazdów na basen stanowi załącznik Nr 3.
4. Program nauki pływania określony jest w załączniku Nr 4.
5. Koordynator Programu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA »

NAUKA PŁYWANIA DLA UCZNIÓW

Dodano .

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej informuje, że od dnia 1 marca 2014r rozpoczyna realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , pod nazwą: "Pływanie Drogą do Zdrowia, Sprawności i Bezpieczeństwa". Zajęcia nauki pływania prowadzone będą dla dzieci klas III z wiejskich, gminnych szkół podstawowych.

20 godzinny program nauki pływania zakłada między innymi opanowanie podstawowych czynności w wodzie tj. oswojenie z wodą, wykonywanie leżenia na wodzie i prostych skoków oraz opanowanie ruchu rąk i nóg.

  • 2
  • 5
  • 4
  • 1
  • 6
  • 3

chelmministermarszalkfederacjaczwartkitafisa'zgtkkfpowiatmosirmpecmpgkprrosclip,